Les dues últimes enquestes de violència masclista a Catalunya, dutes a terme els anys 2010 i 2016, mostren com les dones cada cop són més conscients d’haver patit situacions de violència. Així, el percentatge de dones que declaren haver patit el darrer any algun episodi considerat tècnicament com un fet especialment greu de violència masclista ha passat de ser l’1% a ser el 2%. Això implica que al voltant de 65.000 dones van experimentar (i identificar) aquestes situacions l’any 2016.
S’entenen com a agressions masclistes greus: les violacions, els intents de violació, els tocaments sexuals amb violència física o amenaces, les agressions físiques violentes i les amenaces greus (amenaces de mort o amb objectes perillosos). Els majors augments es produeixen en les amenaces greus i els intents de violació.


DADES RELACIONADES