Tres de les condicions laborals que més determinen el benestar de les persones i la satisfacció amb la feina són la jornada, la temporalitat i el sou. La jornada parcial implica un menor nivell de drets econòmics associats al treball. Les persones que pateixen aquesta condició veuen afectat el seu sou, el seu atur i la seva futura pensió.
En la primera part de la crisi els contractes temporals tenen tendència a disminuir en termes relatius. Aquest fet pot ser conseqüència de la ràpida destrucció dels llocs de treball més precaris durant aquests anys, mentre que els contractes indefinits es van mantenir en major mesura. Tanmateix, a partir de l’any 2012 la temporalitat apunta a l’alça. Cal remarcar que a partir de 2015, per primera vegada, la temporalitat és més elevada pels homes que per les dones. Caldrà veure futures tendències.
Pel que fa al salari, després de l’efecte estadístic assenyalat dels primers anys de la crisi comprovem que els salaris van a la baixa i la bretxa salarial de gènere es manté estable.

Font: Elaboració equip iQ a partir d'Idescat i INE, Enquesta de Població Activa i Enquesta Anual d'Estructura Salarial.


DADES RELACIONADES