Aquesta gràfica mostra una realitat força evident: la televisió és, encara, la reina dels mitjans de comunicació. Pràcticament el 90% de la població la consumeix habitualment.
A continuació, les pautes de consum entre homes i dones mostren algunes divergències. Els homes consumeixen més ràdio que les dones, trobant-se 8 punts percentuals per sobre.
Per altra banda, el 75,5% d’homes es van connectar a internet el dia anterior a ser enquestats, mentre que entre les dones aquesta proporció és d’un 71,5%, 4 punts per sota.
Pel que fa a la lectura de revistes i suplements, en canvi, les dones les llegeixen en un 24,5%, costum que tenen només el 18,8% dels homes.
I en el consum de diaris d’informació general (exclosos els diaris econòmics i esportius) és on trobem majors diferències entre homes i dones, ja que el 31,9% dels homes en consumeixen, davant del 19,6% de les dones que també ho fan.

Font: Enquesta General de Mitjans. Febrer a novembre de 2016


DADES RELACIONADES