La major part de la població catalana només disposa de cobertura sanitària pública (72% de la població). Les diferències segons sexe són escasses tot i que les dones en aquesta situació són lleugerament més nombroses (proporcionalment) que els homes. Així, més d’un quart de la població disposa de doble cobertura sanitària (pública i privada). Si ens fixem en la contractació d’assegurances privades segons la classe social, comprovem que aquesta augmenta quan augmenta el nivell socioeconòmic i que és entre les persones de llars amb menor nivell on es produeix una lleugera masculinització en l’ús d’aquestes assegurances, que en la resta dels casos és molt similar entre homes i dones.


DADES RELACIONADES