Durant el confinament, els nens i nenes han hagut de passar tot el dia a casa, on els pares i mares els han donat suport en els estudis. Aquesta tasca de cura l’han realitzat més sovint les mares que no pas els pares. Com és lògic, el nivell educatiu ha influït també de manera important en la realització d’aquest suport, especialment quan els infants cursen estudis més avançats. Però el capital instructiu no ha influït de la mateixa manera en els pares que en les mares: tal com mostra el gràfic, més del 90% de les mares han donat suport als seus nens i nenes de cicle infantil i inicial, independentment del seu propi nivell educatiu. En canvi, hi ha una diferència de quinze punts en aquesta dedicació entre els pares universitaris i els pares que només tenen estudis obligatoris (entre el 65% i el 50%). La diferència entre les mares és major quan els infants fan ESO i també s’incrementa entre els pares, produint-se de nou una diferència molt més gran entre ells que entre elles. Quan es tracta d’ajudar a fills i filles que cursen batxillerat o formació professional, de nou el suport matern es fa més similar i independent del capital instructiu.


DADES RELACIONADES