Grècia és el país amb una major taxa d’atur de la UE, seguit d’Espanya (i Catalunya). També és Grècia el país amb una major feminització d’aquesta taxa, seguit per Espanya. Tanmateix les desigualtats de gènere en aquesta taxa han de ser tractades amb molta prudència, ja que en molts països, el baix diferencial entre homes i dones aturades és degut a que una part important de la població femenina és “inactiva”, és a dir, està dedicada de forma principal a les tasques de la llar, i per això no comptabilitzen en les macromagnituds sobre atur.


DADES RELACIONADES