La Taxa de risc de pobresa i exclusió social mesura les llars que es troben en alguna de les següents tres situacions: disposar de baixos ingressos (menys del 60% de la mediana a Catalunya), presentar privació material severa (no hi ha accés a determinats béns de consum), o comptar amb una intensitat d’ocupació molt baixa (per sota del 20% a la llar). La gràfica mostra com les llars amb infants es troben més sovint en alguna d’aquestes situacions que les llars sense infants. Aquest fet és explicable perquè els infants no aporten una renda i en canvi sí despeses a una llar, en un context on les rendes són molt baixes i les polítiques de suport a les famílies i/o a les cures són molt escasses.


DADES RELACIONADES