En temps de crisi, l’àmbit cultural també s’ha vist afectat per les retallades, l’augment de l’IVA i altres situacions que han fet difícil la seva feina. Si analitzem les dades d’ocupació, veiem com hi ha poca gent que declari treballar o buscar feina en el sector. L’activitat, de fet, s’ha reduït molt durant la crisi, per la “retirada” (o “efecte desànim”) del sector fonamentalment per part dels homes. L’any 2010 els homes que treballaven o buscaven feina en cultura o creació a Catalunya eren un 38% més que les dones en aquesta situació, mentre que l’any 2014, aquesta diferència s’ha reduït fins al 21%.
El darrer any -2015-, igual com en altres sectors econòmics, l’activitat femenina també comença a disminuir de manera important, fet que pot invertir la tendència de la crisi i tornar a augmentar les desigualtats de gènere en la participació en el sector.
En conjunt, gairebé 40.000 persones han abandonat el sector professional de la cultura, dels quals més de 35.000 han estat homes.
Malgrat tot, la desigualtat de gènere en l’accés a professions culturals segueix sent molt gran: hi ha 83.100 homes i 68.600 dones que hi treballen.

Font: Departament de Cultura, Estadístiques Culturals de Catalunya 2015.


DADES RELACIONADES