Els matrimonis religiosos a Catalunya han passat de ser el 55% l’any 2002 a representar el 13% del total de matrimonis de l’any 2015. Els matrimonis civils han experimentat el procés invers, passant del 39% al 79%. De l’any 2008 al 2011 els matrimonis han disminuït, i a partir de 2012 tot apunta que s’ha produït un augment irregular. Aquest augment es produeix gràcies al creixement dels matrimonis civils, i en menor mesura als matrimonis religiosos no catòlics. Els matrimonis catòlics, més enllà dels efectes imputables a la crisi, han seguit disminuint fins a l’actualitat, i avui dia representen pràcticament una tercera part del que representaven el 2007. D’altra banda, la major part de la població segueix vivint en parella, i en concret, en matrimonis. Aquesta preeminència de les parelles es produeix lleugerament més pronunciada entre els homes que entre les dones.

Font: Idescat.


DADES RELACIONADES