Del conjunt de persones que declaren pertànyer i participar activament a entitats culturals, aproximadament la meitat són dones i l’altra meitat són homes. De fet, donat que hi ha més població femenina que masculina, això implica que entre els homes, aquesta participació és lleugerament superior que entre les dones. En qualsevol cas, les diferències són molt escasses i podem afirmar que la participació en les entitats culturals és força equilibrada segons el sexe.

Font: Elaboració equip iQ a partir de CEO, Baròmetre d'Opinió Política (2a onada 2016).


DADES RELACIONADES